مجله خط معمار با هدف نشر اندیشه و هنر معماری، شهرسازی و ساخت و صنعت پا به عرصه وجود نهاده است.

خط معمار حاصل تلاش معماران جوانی است که تصمیم گرفته اند با استعانت از اساتید و مفاخراین مکتب به رشد فرهنگ و معماری ایران کهن یاری رسانند.

خط معمار توجه عمده اش را به معماری روز در سطح ملی و بین المللی و به طور ویژه معماری شهرهای ساحلی معطوف کرده است. از همین رو هر شماره از فصلنامه به طور اختصاصی به یک موضوع خاص می پردازد و در کنار معماران مفاخر ایران نگاه ویژه ای به معماران زن و جوان نیز دارد.

مجله خط معمار دارای پروانه انتشار به شماره ثبت ۸۰۶۳۴ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.